COMPENSATION FOR DAMAGES CAUSED BY A MOTOR VEHICLE OF FOREIGN REGISTRATION

Authors

  • Milica Krulj - Mladenović Belgrade Business Academy for Applied Studies, Department Blace

DOI:

https://doi.org/10.5937/bizinfo1901097K

Keywords:

damage compensation, motor vehicle, foreign registration, traffic accident, damaged persons

Abstract

Accelerating the dynamics of everyday life and business, lead to a sudden increase in traffic accidents with an element of foreign countries and to the need to create specific rules for such specific situations. For this reason, the national legislation of most European countries obligatory insurance extends to vehicles of foreign registration, in order to make the protection of damaged persons as complete as possible. Many laws provide for damages to injured parties, regardless of whether they are damaged by a vehicle of domestic or foreign registration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dimirijević, P. 1986. Jugoslovensko savetovanje o osiguranju motornih vozila. Osiguranje i privreda, br. 4-5/86, Zagreb, str. 62.

Круљ - Младеновић, М. 2015. Обим осигуравајућег покрића у обавезном осигурању од грађанске одговорности аутомобилиста. докторска дисертација Факултет за европске правно-политичке студије.

Мишкић, М. 2008. Управљање и вођење зелене карте. Ревија за право осигурања, 7, 1-2, стр. 74.

Пак, Ј. 2011. Право осигурања. Београд: Универзитет Сингидунум.

Пак, Ј. 2001. Накнада штете из саобраћајних незгода које су претрпела страна лица. Савремени проблеми у осигурању имовине и лица, Зборник радова, Палић.

Пак, Ј. 2000. Значај и улога гарантог фонда у заштити жртава саобраћајних незгода. Одговорност за штету и накнада штете, Глосаријум, Београд.

Пак, М. 1974. Осигурање од одговорности власника односно корисника моторних возила са елементом иностраности. Правни живот бр. 11/74.

Терзић, Н. 1998. Погранично осигурање аутоодговорности моторних возила стране регистрације. Правни живот, бр. 10/98, стр. 1072

Ћосић, Ђ., Стајић, В. 2011. Зелени картон у функцији осигурања моторних возила у иностранству, Зборних радова Факултета техничких наука, 26(9), стр. 2138-2141.

Чоловић, В. 2004. Критски споразум – општа правила (систем зелене карте). Европско законодавство, 8/04, стр.49

Чоловић, В. 2007. Међународно осигурање аутоодговорности (систем зелене карте). Београд.

Шулејић, П. 2001. Правни проблеми осигурања код нас. Зборник радова Саветовање Палић. Удружење за право осигурања Србије.

Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука УС). Београд: Службени гласник Републике Србије.

Закон о осигурању имовине и лица („Службени лист СРЈ“, бр. 30/96, 57/98, 53/99, 55/99). Београд: Службени лист Савезне Републике Југославије.

Удружење осигуравача Србије, 2018. Зелена карта. [online] Доступно на: <http://uos.rs/lat/zelena-karta/> [Приступљено, 01.05.2019.].

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

Krulj - Mladenović, M. (2019). COMPENSATION FOR DAMAGES CAUSED BY A MOTOR VEHICLE OF FOREIGN REGISTRATION. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 10(1), 97–107. https://doi.org/10.5937/bizinfo1901097K